مدیریت و پرسنل

photo_2023-08-26_10-30-16
نیما ناظری مدیر عامل
Screenshot 2023-09-05 150045
علیرضا میرزایی مدیر کارخانه
photo_2023-09-05_14-59-22
خانم روحی مدیر اداری
scan0018
محمدرضا میرزایی مدیر بازرگانی
حسین قانونی صابر
حسین قانونی صابر مدیر تولید
حمید رضا کریمی
حمید رضا کریمی مدیر مالی